Xe bảo trì

Rebel

KMThay nhớtLọc nhớtCarbon
400XX
2450X
3548X

Exciter

KMThay nhớtLọc nhớtCarbonNSD
55888XX
57500XX22/9/2019
58983X24/11/2019
60000DID

Grande

KMThay nhớtLọc nhớtCarbon